Al maza tawa specialities
Al maza tawa specialities
All
Paneer Taka - Tak
1. Paneer Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs285.00

Gobhi Taka - Tak
2. Gobhi Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs275.00

Tawa Murg Taka - Tak
3. Tawa Murg Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs360.00

Tawa Gosht Taka - Tak
4. Tawa Gosht Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs380.00

Daily menu
Paneer Taka - Tak
1. Paneer Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs285.00

Gobhi Taka - Tak
2. Gobhi Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs275.00

Tawa Murg Taka - Tak
3. Tawa Murg Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs360.00

Tawa Gosht Taka - Tak
4. Tawa Gosht Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs380.00

Featured
Paneer Taka - Tak
1. Paneer Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs285.00

Gobhi Taka - Tak
2. Gobhi Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs275.00

Tawa Murg Taka - Tak
3. Tawa Murg Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs360.00

Tawa Gosht Taka - Tak
4. Tawa Gosht Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs380.00

Recommend
Paneer Taka - Tak
1. Paneer Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs285.00

Gobhi Taka - Tak
2. Gobhi Taka - Tak

( (Vegetarian) )

portion : Rs275.00

Tawa Murg Taka - Tak
3. Tawa Murg Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs360.00

Tawa Gosht Taka - Tak
4. Tawa Gosht Taka - Tak

( (Non-Vegetarian) )

portion : Rs380.00